Mobiel menu
Sluit menu

Uitgiftebeleid

Venlo Panorama

Procedure en voorwaarden

In de gemeentelijke “Nota Grondbeleid en Vastgoed” zijn relevante kaders rondom het gemeentelijke uitgiftebeleid omschreven. Daarnaast gelden de vastgestelde grondprijzen, onderverdeeld in categorieën, op basis van de jaarlijkse Grondprijzenuitgiftebrief.

Bij verkoop gelden in beginsel de Algemene verkoopvoorwaarden en bij uitgifte in erfpacht zijn de Algemene erfpachtvoorwaarden voor bedrijfskavels van de gemeente Venlo van toepassing.

Transparant uitgiftebeleid

De gemeente Venlo maakt zich, binnen de vastgestelde kaders, sterk voor een voor ieder transparant en objectief proces bij de uitgifte van onroerende zaken. De gemeente Venlo hanteert hierbij de door haar vastgestelde “Beleidslijn mededinging bij uitgifte van onroerende zaken”, om conform het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 haar uitgifte op basis van transparantie vorm te geven.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de gemeente bij uitgifte aan alle (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet bieden mee te dingen. Dat houdt in dat de gemeente in beginsel de gegadigde moet selecteren in een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Uitgezonderd zijn die zaken waar geen andere gegadigden kunnen zijn en die op grond van en goede motivering en op basis van de genoemde criteria, een op een kunnen worden uitgeven, zonder dat daarbij de mededinging in het geding komt.

Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de verkoop van een reststrook voor bedrijfsuitbreiding aan de eigenaar van het aangrenzende bedrijfskavel. De nieuwe regels gelden overigens niet alleen bij verkoop, maar bijvoorbeeld bij erfpacht, het vestigen van zakelijke rechten, verpachten van landbouwgrond of het verhuren van gebouwen. De verkoopprocedure en voorwaarden voor uitgifte is afhankelijk van het type uit te geven vastgoed of recht daarop en welke gegadigden daarvoor interesse kunnen hebben.

Grondprijzen

Elk jaar bepaalt de gemeente de grondprijzen voor uitgifte in erfpacht of verkoop van bouwrijpe grond. Het maakt uit waar de grond voor is, bijvoorbeeld wonen of kantoren. Soms geldt een vaste grondprijs, bijvoorbeeld bij sociale woningbouw.